^Naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10

Jachthavenreglement zeilvereniging Neptunus

 

Jachthavenreglement zeilvereniging Neptunus

 

JACHTHAVENREGLEMENT


Dit reglement geldt voor een ieder die zich op het terrein van Zeilvereniging Neptunus
bevindt en/of gebruik maakt van diensten van Zeilvereniging Neptunus en/of van de daarbij
behorende faciliteiten. Ieder die van de jachthaven van Zeilvereniging Neptunus gebruik
maakt en/of zich op het terrein bevindt, doet dit geheel voor eigen risico en onderwerpt zich
aan dit reglement. Onverminderd het bepaalde in het geldende havenreglement van
Groningen Seaports, geldt voor de jachthaven van Zeilvereniging Neptunus het volgende
reglement.

ARTIKEL 1 DE VERENIGINGARTIKEL 1 DE VERENIGING
De vereniging is: Zeilvereniging Neptunus gevestigd aan de Handelskade West 7 te 9934 AA
Delfzijl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40038052, hierna ook te
noemen: de vereniging.

 

ARTIKEL 2 EXPLOITATIE EN BEHEER JACHTHAVENARTIKEL 2 EXPLOITATIE EN BEHEER JACHTHAVEN
De exploitatie en het beheer van de aan de vereniging toebehorende jachthaven is in
handen van het bestuur van de vereniging. De dagelijkse leiding ter uitvoering van de
exploitatie en het beheer van de jachthaven is in handen van een door de algemene
vergadering gekozen technische commissie van ten minste drie leden, van wie de technisch
commissaris de leiding heeft. De technische commissie wordt bijgestaan door een door het
bestuur aangestelde havenmeester (of diens plaatsvervanger) die zijn instructie ontvangt van
de technisch commissaris, rekening houdende met een door het bestuur vastgestelde
algemene taakomschrijving voor de jachthavenmeester.
Bij afwezigheid van de havenmeester is de technisch commissaris en ieder bestuurslid
bevoegd de in dit reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen,
indien de situatie geen uitstel gedoogt.

 

ARTIKEL 3 LIGPLAATSEN VOOR LEDENARTIKEL 3 LIGPLAATSEN VOOR LEDEN

1. VASTE LIGPLAATS

Uitsluitend leden van Zeilvereniging Neptunus kunnen een vaste ligplaats in de jachthaven
van de vereniging aanvragen. De ligplaatsen in de jachthaven zijn uitsluitend voor vaartuigen
die bestemd zijn voor recreatieve doeleinden. Onder een vaste ligplaats wordt verstaan: een
ligplaats die gedurende het jachthavenseizoen voor de ligplaatshouder zal worden
vrijgehouden, voor zover niet in strijd wordt gehandeld met de bepalingen van dit reglement.
Voor het verkrijgen van een vaste ligplaats voor een jacht, kan men een aanvraag indienen
bij het secretariaat. De aanvraag is bindend en wordt stilzwijgend verlengd tot
wederopzegging door de ligplaatshouder. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk via het
secretariaat en dient te geschieden vóór 15 december van het lopende jaar. Indien niet aan
de opzegtermijn wordt voldaan, dan geldt onverminderd de verplichting het verschuldigde
bedrag te voldoen.

Voor de toewijzing van een vaste ligplaats gelden de volgende richtlijnen:
a. Indien een lid eenmaal een vaste ligplaats heeft, krijgt dit lid ook in het nieuwe seizoen
weer een vaste ligplaats toegewezen, tenzij er sprake is van overmacht.
b. Indien na uitvoering van lid 1, sub a van artikel 3 ligplaatsen beschikbaar komen, worden
deze toegewezen op volgorde van datum van inschrijving in het ledenregister. Bij toewijzing
wordt rekening gehouden met de grootte van de beschikbaar gekomen ligplaats.
c. De technisch commissaris wijst zo veel mogelijk dezelfde vaste ligplaats toe. De technisch
commissaris is niettemin gerechtigd een andere vaste ligplaats toe te wijzen, indien dit naar
zijn oordeel noodzakelijk en/of in het belang van de vereniging of een goede bedrijfsvoering
is.
d. Indien een houder van een vaste ligplaats een ander vaartuig in eigendom krijgt, wijst de
technisch commissaris zo mogelijk weer een vaste ligplaats toe, mits niet in strijd wordt
gehandeld met de bepalingen van dit reglement.
e. Houders van een vaste ligplaats hebben, behoudens situaties genoemd in artikel 8, in
principe voor het gehele jachthavenseizoen recht op de toegewezen ligplaats, mits
bepalingen van dit reglement en instructies van de jachthavenmeester stipt worden
opgevolgd,
f. Gezien het karakter van de vereniging kan het bestuur besluiten bij toewijzing van
ligplaatsen zeiljachten voorrang te geven.
g. Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud
zijn, kunnen in de jachthaven worden toegelaten.

 

2. VERVAL RECHT OP VASTE LIGPLAATS
Indien een lid van de vereniging twee aaneensluitende seizoenen geen gebruik heeft
gemaakt van de aan hem toegewezen vaste ligplaats, vervalt zijn recht op een vaste
ligplaats voor een volgend seizoen en geldt voor hem het bepaalde in artikel 3, lid 1, sub b

3. TIJDELIJKE LIGPLAATS
Indien geen vaste ligplaats beschikbaar is, kan een tijdelijke ligplaats worden toegewezen.
Onder een tijdelijke ligplaats wordt verstaan: een veelal wisselende ligplaats die, naar gelang
er ruimte is en na overleg met en conform de instructie van de jachthavenmeester, kan
worden ingenomen voor zover niet in strijd wordt gehandeld met de bepalingen van dit
reglement.
Voor zover er ruimte beschikbaar is, krijgen leden die geen vaste ligplaats hebben na
overleg met en conform de instructie van de jachthavenmeester een tijdelijke ligplaats
toegewezen. Leden hebben hierbij voorrang boven passanten. Voor deze ligplaatsen geldt
het passantentarief, leden kunnen echter het verschuldigde liggeld laten berekenen naar het
seizoenstarief.

ARTIKEL 4 REGELS VOOR VASTE LIGPLAATSHOUDERSARTIKEL 4 REGELS VOOR VASTE LIGPLAATSHOUDERS

 

1. AFVAART VASTE LIGPLAATSHOUDERS
a. De vaste ligplaatshouder, die met zijn vaartuig niet in de jachthaven van de vereniging zal
overnachten, dient de havenmeester hiervan tijdig in kennis te stellen onder opgave van de
vermoedelijke datum van terugkomst in de jachthaven, de scheepsnaam en het boxnummer.
Melding hiervan kan ook door een briefje in een van de daarvoor bestemde postbussen op
de steigers in de jachthaven te doen. Te allen tijde heeft de havenmeester het recht om
onbezette ligplaatsen van vaste ligplaatshouders te benutten ten behoeve van vaartuigen
van gasten of anderszins.
b. Tijdens afwezigheid van het jacht van de ligplaatshouder, kan zijn ligplaats aan gasten
worden toegewezen. De ligplaatshouder is verplicht voor afvaart het bij de ligplaats
bevestigde bordje met de kleuren groen en rood met de groene kant naar boven te draaien.
Indien de ligplaatshouder nog dezelfde dag weer terug komt, dan laat hij voor afvaart het
bordje met de rode kant naar boven staan.
Indien de ligplaatshouder zich niet heeft gehouden aan het bepaalde in artikel 4, lid 1, sub a
en b, kan hij zijn recht op zijn ligplaats niet opeisen en dient hij zich voor overleg bij de
jachthavenmeester te vervoegen. De jachthavenmeester kan hem dan, zo mogelijk, tijdelijk
een andere ligplaats toewijzen.

2. ADRESGEGEVENS
Elke ligplaatshouder is verplicht de juiste adres- en scheepsgegevens of wijzigingen hierin
aan het secretariaat door te geven. Wijzigingen dienen direct doorgegeven te worden.

3. WERKZAAMHEDEN
Vaste ligplaatshouders dienen zich een aantal uren per jaar in te zetten voor de vereniging in
de vorm van; onderhoud aan de jachthaveninstallatie, het waarnemen van het
havenmeesterschap, fungeren als begeleidingsschip bij wedstrijden, het vervullen van een
functie binnen het bestuur of een commissie, het bemannen van het clubhuis dan wel zich op
andere wijze in te zetten voor de vereniging Indien geen werkzaamheden worden verricht,
dient de ligplaatshouder deze voor een bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld in de algemene
ledenvergadering af te kopen.

4. BETALINGSVERPLICHTING
Vaste ligplaatshouders ontvangen een factuur van de penningmeester. Indien niet tijdig aan
de betalingsverplichting wordt voldaan, kan de toegewezen ligplaats aan een ander worden
toegewezen, onverminderd de verplichting het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij het
uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de door de penningmeester
gestelde termijn is de ligplaatshouder van rechtswege in verzuim. Een nadere
ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Aan het toewijzen van de ligplaats aan een ander
wordt niet overgegaan, dan nadat het betreffende lid is herinnerd aan zijn
betalingsverplichting. Indien de ligplaatshouder binnen 14 dagen na ontvangst van de
herinnering nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is het bestuur bevoegd de
incasso aan derden in handen te geven. De hiermee gemoeid gaande kosten komen geheel
voor rekening van het betreffende lid. Het betreffende lid verliest vanaf dat moment voor
altijd zijn recht op een vaste of tijdelijke ligplaats voor zijn jacht in de jachthaven van de
vereniging.

5. RESTITUTIE
Mocht van een toegewezen ligplaats geen gebruik worden gemaakt dan kan het bestuur, na
afloop van het jachthavenseizoen, worden verzocht de helft van het betaalde liggeld te
restitueren.

6. PARKEERTERREIN
De vaste ligplaatshouder kan tegen betaling van een borgsom aan de havenmeester een
sleutel krijgen om op het voor de vereniging bestemde parkeerterrein één auto te parkeren.
Het is niet toegestaan de havenkade als parkeerplaats te gebruiken. De havenkade mag
uitdrukkelijk uitsluitend voor het laden en lossen gebruikt worden.

7. REINIGING UITHOUDER
Ligplaatshouders zijn verplicht aan het begin en ook gedurende het jachthavenseizoen de
uithouder van de jachthaveninstallatie waaraan zijn jacht is afgemeerd alsmede het gedeelte
van de loopsteiger voor zijn ligplaats, schoon te maken en schoon te houden van aangroei
en vuil.

ARTIKEL 5 TARIEVEN EN VOLDOEN LIGGELDENARTIKEL 5 TARIEVEN EN VOLDOEN LIGGELDEN
Alle tarieven, waaronder de tarieven voor vaste ligplaatsen, het afkopen van
werkzaamheden door vaste ligplaatshouders en liggeld voor passanten, worden elk jaar
vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Vaste ligplaatsen
Bij het tarief voor liggeld voor een vaste ligplaats zal wordt uitgegaan van een vierkante
meter prijs, gebaseerd op de lengte (lengte over alles van de romp van het jacht) x breedte
(grootste breedte van het jacht). Ligplaatshouders ontvangen hiervoor een factuur en het
verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen de door de penningmeester gestelde
termijn
Tijdelijke ligplaatsen voor leden
Voor zover er ruimte beschikbaar is, krijgen leden die geen vaste ligplaats hebben na
overleg met en conform de instructie van de jachthavenmeester een tijdelijke ligplaats
toegewezen. Voor deze ligplaatsen geldt het passantentarief, leden kunnen echter het
verschuldigde liggeld laten berekenen naar het seizoenstarief. De jachthavenmeester doet
hiervan melding aan de penningmeester die vervolgens een factuur zal verzenden naar
betrokken persoon. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen de door de
penningmeester gestelde termijn
Passanten
Voor passanten geldt het passantentarief dat jaarlijks wordt vastgesteld in de algemene
ledenvergadering. Bij het tarief voor liggeld voor passanten wordt uitgegaan van een prijs per
meter, het liggeld wordt gebaseerd op de lengte over alles van de romp van het jacht. Voor
vaartuigen met meer dan 1 romp (catamarans en trimarans) geldt een toeslag van 50% op
het passantentarief.
Indien het vaartuig van een passant 6 of 7 dagen in de jachthaven is afgemeerd, geldt een
aangepast weektarief. Dit tarief wordt vermeld op het mededelingbord in de jachthaven.
Voor gasten die lid zijn van de vereniging geldt een korting van 10% op het passantentarief.

 

ARTIKEL 6 PASSANTENARTIKEL 6 PASSANTEN
Elke gebruiker die geen vaste ligplaats in de jachthaven van de vereniging heeft dient zich zo
spoedig mogelijk na het afmeren bij het havenkantoor te melden om het verschuldigde
havengeld te voldoen. Indien het havenkantoor gesloten is, dienen gasten hun liggeld te
voldoen door gebruik te maken van de hiervoor bestemde envelop, verkrijgbaar bij het
havenkantoor. De envelop is hierna te deponeren in de brievenbus van het havenkantoor.
Indien er langer dan 4 uur gebruik is gemaakt van een ligplaats is havengeld verschuldigd.

 

ARTIKEL 7 JACHTHAVENSEIZOENARTIKEL 7 JACHTHAVENSEIZOEN
Het jachthavenseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Buiten het jachthavenseizoen is de
jachthaven gesloten en dienen alle jachten verwijderd te zijn. Het bestuur is bevoegd het
jachthavenseizoen in te korten, indien er in deze periode noodzakelijk onderhoud verricht
moeten worden of er reparaties aan de jachthaveninstallatie zijn vereist. Bij spoedeisende
dan wel noodzakelijke reparaties aan delen van de jachthaveninstallatie is het bestuur
bevoegd deze te laten verwijderen tijdens het jachthavenseizoen. Hierdoor gedupeerde
vaste ligplaatshouders zal zo mogelijk een tijdelijke ligplaats worden toegewezen.

 

ARTIKEL 8 ALGEMENE BEPALINGENARTIKEL 8 ALGEMENE BEPALINGEN
1. Voor onbevoegden is toegang tot de jachthaven van de vereniging verboden. De
havenmeester heeft het recht iemand die op of in de haven onbevoegd aanwezig is, zich
onwelvoeglijk gedraagt, zijn aanwijzingen weigert op te volgen, dan wel handelt in strijd met
de bepalingen van dit reglement al of niet met vaartuig te doen verwijderen.
.
2. Gebruikers van de jachthaven zijn aansprakelijk voor schaden die door hen op welke wijze
dan ook zijn veroorzaakt. Op een ieder die met een jacht de jachthaven aanloopt, rust de
plicht, ervoor zorg te dragen, dat ten gevolge van het afmeren, gemeerd liggen of ontmeren
geen schade aan enig persoon of goed wordt toegebracht. De eigenaar of gebruiker van een
vaartuig is verplicht voldoende middelen aan boord te hebben en te gebruiken om daarmee
het vaartuig deugdelijk vast te leggen en middels stootkussens schade aan dan wel
beschadiging van de jachthaveninstallatie en/of andere jachten te voorkomen. Wordt hieraan
naar inzicht van de havenmeester niet voldaan dan kan deze maatregelen (laten) nemen.
Zijn aan deze maatregelen kosten verbonden dan komen deze geheel voor rekening van de
eigenaar van het vaartuig dan wel voor de veroorzaker van deze overlast.

3. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig is verplicht bij het innemen en verlaten van de
ligplaats, evenals tijdens het verblijf in de haven, de aanwijzingen van de havenmeester te
allen tijde op te volgen. De havenmeester is bevoegd om, indien dit naar zijn inzicht
noodzakelijk is, een vaartuig voor risico van de eigenaar te verhalen of te doen verhalen.

4. Vaartuigen of zaken die door lekkage of andere oorzaken (deels) gezonken zijn, dienen op
eerste aanzegging door de eigenaar of in opdracht van de eigenaar gelicht te worden. Wordt
daaraan niet voldaan of kan het lichten geen uitstel dulden, dan is de vereniging gerechtigd
te laten lichten en wel voor rekening en risico van de eigenaar of schipper van het (deels)
gezonken object.

5. Het bestuur kan, in overleg met de technische commissie, bepaalde vaartuigen de
toegang tot de jachthaven weigeren, indien op redelijke gronden mag worden verwacht dat
door toedoen van deze vaartuigen schade aan de jachthaveninstallatie zou kunnen
optreden.

6. In geval van storm, brand of andere calamiteiten is een ieder die in de jachthaven van de
vereniging aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.

 

ARTIKEL 9 JACHTHAVENREGELSARTIKEL 9 JACHTHAVENREGELS
Het volgende is in de jachthaven niet toegestaan:
1. het veroorzaken van hinderlijk lawaai in welke vorm dan ook, o.a. door motoren,
lichtaggregaten, luid schallende apparatuur of instrumenten;
2. overlast te veroorzaken in de ruimste zin van het woord;
3. in de jachthaven de rust te verstoren: tussen 23:00 en 07:00 uur dient
absolute stilte in acht te worden genomen;
4. de motor van een jacht onnodig te laten draaien;
5. het onnodig varen met bijbootjes met buitenboordmotor;
6. het verrichten van groot onderhoud zoals lassen, slijpen, verven enzovoort dan wel in de
jachthaven vaartuigen te bouwen, te verbouwen of af te bouwen;
7. in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waardoor hinderlijk geluid of
andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden die ontploffing
of brand kunnen veroorzaken
8. elektriciteit te benutten voor één of meerdere apparaten waarbij meer ampère wordt
afgenomen dan de toegestane hoeveelheid die vermeld staat op de elektriciteitskast, dan
wel het gebruiken van ondeugdelijke verlengsnoeren of koppelingen.
9. de eigendommen van de vereniging te beschadigen; haken in palen of houtwerk te steken,
daarin spijkers, krammen e.d. te slaan of daarin op eigen initiatief anderszins iets te
veranderen;
10. het water, de jachthaveninstallatie en/of bijbehorende gebouwen op enige wijze door
voorwerpen of vloeistoffen te verontreinigen, dan wel voorwerpen op de steigers of elders in
de jachthaven achter te laten: de jachthaveninstallatie en de bijbehorende gebouwen dienen
in ordelijke en nette staat te worden gehouden.
11. voorwerpen of afval, in welke vorm dan ook op de steigers te plaatsen of anders dan op
de daarvoor ingerichte verzamelplaatsen te legen of te storten;
12. in de jachthaven open vuur te ontsteken, te barbecueën of vuurpijlen af te schieten;
13. te zwemmen;
14. auto’s op een andere plek dan in de vakken op het voor de vereniging bestemde
parkeerterrein te parkeren;
15. de ligplaats te verhuren of om niet beschikbaar te stellen aan derden;
16. het lopend want tegen de masten te laten slaan;
17. in of aan de jachthaveninstallatie mededelingen en of aankondigingen te doen, zonder
voorafgaande toestemming van het bestuur.
18.
te fietsen/steppen op de steigers. Fietsen op de steigers dan wel anders dan op de
daarvoor bestemde plaats te stallen;
19. huisdieren onaangelijnd te laten lopen in de jachthaven of honden of andere dieren uit te
laten anders dan op de daarvoor bestemde plaats. Eigenaren van huisdieren zijn verplicht
uitwerpselen van deze huisdieren op het terrein van de vereniging onmiddellijk op te ruimen;
20. tijdens het bunkeren open vuur te hebben/te ontsteken, te roken, motoren te laten
draaien of andere warmtebronnen in werking te hebben die een explosie of brand kunnen
veroorzaken;
21. onderwatertoiletten aan boord van vaartuigen binnen de jachthaven te lozen;
22.het vaartuig in de jachthaven van de vereniging te gebruiken voor permanente bewoning;
23. vaartuigen te gebruiken voor een commerciële exploitatie zonder nadrukkelijke
toestemming van het bestuur van de vereniging.

 

ARTIKEL 10 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEIDARTIKEL 10 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
De vereniging c.q. het bestuur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de in de
jachthaven liggende vaartuigen en toebehoren. De vereniging c.q. het bestuur is niet
aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van goederen van gebruikers van de
jachthaven, alsmede het veroorzaken van schade door personeel van de vereniging, behalve
indien er sprake is van opzet of grove schuld. Evenmin is de vereniging c.q. het bestuur
aansprakelijk voor in het gebied van de jachthaven voorkomende persoonlijke ongelukken
van welke aard dan ook.

 

ARTIKEL 11 GESCHILLENARTIKEL 11 GESCHILLEN
Geschillen tussen ligplaatshouders kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de technisch
commissaris die, in overleg met de leden van de technische commissie, zal trachten zo
mogelijk een oplossing te vinden.

 

ARTIKEL 12 SLOTBEPALINGENARTIKEL 12 SLOTBEPALINGEN
1. Het bestuur is bevoegd bij het niet nakomen van de bepalingen in het
jachthavenreglement of bij wangedrag van de opvarenden, het betreffende jacht de verdere
toegang tot de jachthaven te ontzeggen, zonder restitutie van gelden.

2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, de technische
commissie gehoord hebbende. Tegen alle beslissingen van het bestuur staat beroep open
op de algemene ledenvergadering.
In navolging van artikel 23 van de statuten van Zeilvereniging Neptunus, waarin is bepaald
dat de algemene ledenvergadering nadere regels kan geven, is dit reglement plaatselijk
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Zeilvereniging Neptunus van 16 november
2011. Dit havenreglement treedt in werking op 1 januari 2012 en is een algemene herziening
van alle voorgaande reglementen, die hiermee zijn vervallen.
Dit reglement kan worden aangehaald als: Havenreglement Zeilvereniging Neptunus 2012.
Het bestuur
P.K.H. Hut
A.J. Nieboer
F.D. Bronsema
F.A. Houwing
B.D.E. Priesemann