^Naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10

Downloaden als PDF kan hier

Statuten van de zeilvereniging Neptunus

 

Downloaden als PDF kan hier

Statuten van de zeilvereniging Neptunus

 

Zeilvereniging Neptunus

(Zeilvereniging “Neptunus”)
Laatstelijk vastgesteld bij akte op twintig juli tweeduizend elf door mr. H. Drenth, notaris te Delfzijl met verschenen personen P.K.H. Hut en A.J. Nieboer, in deze akte handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van Zeilvereniging Neptunus.

 

GOEDKEURING

GOEDKEURING
De voor de statutenwijziging op grond van artikel 20 van de statuten vereiste
goedkeuring van de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging “Neptunus” is verleend, zoals
blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk

STATUTENWIJZIGING

STATUTENWIJZIGING
De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging
dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

Artikel 1 - Naam

Artikel 1 - Naam
De vereniging draagt de naam: ZEILVERENIGING “NEPTUNUS”. De vereniging wordt
opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2 - Zetel


Artikel 2 - Zetel

Zij heeft haar zetel te Delfzijl.

Artikel 3 – Doel


Artikel 3 – Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport, in het bijzonder de zeilbootsport.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het aanbrengen en het instandhouden van de nodige accomodatie waaronder
begrepen de instandhouding en exploitatie van de eigendom aan de vereniging
toebehorende jachthaveninstallatie en clubgebouw;
b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
c. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen,
lezingen;
d. het samenwerken met de te Delfzijl gevestigde vereniging: Koninklijke Zeil- en
Roeivereniging “NEPTUNUS”, hierna ook te noemen “K.Z.R.V.N.“ en andere verenigingen
die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4 - Leden


Artikel 4 - Leden
1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen.
2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
3. Eenmaal per jaar in de maand april verstrekt het bestuur een opgave van het aantal
leden per één april van dat jaar aan de “K.Z.R.V.N.”.

 

Artikel 5 – Leden van verdienste, seniorleden, echtgenoteleden, studentleden en jeugdleden


Artikel 5 – Leden van verdienste, seniorleden, echtgenoteleden, studentleden
en jeugdleden

1. De leden worden onderscheiden in:
a. Leden van verdienste;
b. Seniorleden;
c. Echtgeno(o)t(e)leden;
d. Studentleden
e. Jeugdleden.
2. Leden van verdienste zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene
vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun
verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat
de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.
3. Seniorleden zijn leden die op één januari van het betreffende jaar de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt.
4. Echtgeno(o)t(e)leden zijn leden die echtgeno(o)t(e) zijn van één van de seniorleden.
Onder echtgeno(o)t(e)leden worden tevens verstaan personen die duurzaam
samenwonen met een seniorlid.
5. Studentleden zijn leden die op één januari van het betreffende jaar de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt en nog studerende zijn.
6. Jeugdleden zijn leden die, op één januari van het betreffende jaar nog niet de leeftijd
van achttien jaar hebben bereikt.
7. Voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger
te blijken.

Artikel 6 – Toelating


Artikel 6 – Toelating
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, echtgeno(o)t(e)leden,
studentleden en jeugdleden.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7 – Lidmaatschap organisaties


Artikel 7 – Lidmaatschap organisaties
1. De vereniging als zodanig en haar individuele leden is/zijn lid van de te Delfzijl
gevestigde vereniging “Koninklijke Zeil- en Roeivereniging “NEPTUNUS”
(“K.Z.R.V.N.”).
2. De vereniging en haar leden zullen de Statuten en Reglementen van de “K.Z.R.V.N.”
in acht nemen indien en voor zover deze niet strijdig zijn met de eigen statuten en
reglementen dan wel in strijd zijn met de belangen van de vereniging.
3. Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de
statuten en reglementen van het Kon. Ned. Watersportverbond van toepassing.

Artikel 8 - Einde van het lidmaatschap


Artikel 8 - Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt;
e. door verlies van het lidmaatschap van de te Delfzijl gevestigde vereniging:
“K.Z.R.V.N.”, voorzolang deze vereniging niet ontbonden is.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris;
opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering.
Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging staat de
betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 9 – Jaarlijkse bijdragen


Artikel 9 – Jaarlijkse bijdragen
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de
algemene vergadering per categorie genoemd in artikel 5, lid 1 zal worden vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Artikel 10 - Bestuur


Artikel 10 - Bestuur
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en twee algemene bestuursleden, die door de algemene vergadering in
functie worden gekozen uit de meerderjarige leden.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
3. Ingeval van ontstentenis van één of meer leden van het dagelijks bestuur kan het
bestuur uit zijn midden één of meer plaatsvervangers aanwijzen.
4. Tot vier weken voor de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door
tenminste drie meerderjarige leden kandidaten worden voorgesteld voor te vervullen
vacatures in het bestuur. De voorgedragen kandidaten dienen blijkens een schriftelijke
verklaring met de kandidaatstelling akkoord te gaan.
5. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, heeft geen stemming
plaats en wordt de gestelde kandidaat geacht te zijn gekozen bij het aan de orde stellen
van het betrokken agendapunt.
6. De penningmeester of de secretaris is tevens vice-voorzitter. Bij afwezigheid van één
van de andere bestuursleden worden taken in onderling overleg waargenomen.

 

Artikel 11 – Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek lidmaatschap - Schorsing


Artikel 11 – Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek lidmaatschap - Schorsing
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is opnieuw verkiesbaar,
onverminderd het bepaald in artikel 10, lid 4. Een bestuurslid kan maximaal twee
periodes aanblijven.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

 

Artikel 12 - Besluitvorming van het bestuur


Artikel 12 - Besluitvorming van het bestuur
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door een door de voorzitter aan
te wijzen bestuurslid notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 13 – Commissarissen en commissies


Artikel 13 – Commissarissen en commissies
1. a. De vereniging telt tenminste vijf commissies, welke geleid worden door een
commissaris
b. Commissarissen en commissieleden worden gekozen door meerderjarige leden en
worden in de voorjaarsvergadering benoemd.
c. Indien het aantal commissarissen beneden vijf is gedaald, is het bestuur bij de
volgende algemene ledenvergadering verplicht de open plaatsen aan de orde te stellen.
2. Elke commissaris treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. Een commissaris kan maximaal twee periodes
aanblijven.

Artikel 14 – Bestuurstaak - Vertegenwoordiging


Artikel 14 – Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin
de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. a. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissarissen, die door de algemene vergadering
worden benoemd.
b. Het bestuur kan ten allen tijde vragen of een commissaris een bestuursvergadering wil
bijwonen, indien dit noodzakelijk wordt geacht.
4. Het bestuur is bevoegd na verkregen toestemming van de algemene vergadering tot
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van
een aan de vereniging verleend bankkrediet.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 8 wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden van het
dagelijks bestuur.
7. Stukken van huishoudelijke aard behoeven slechts de handtekening van de secretaris
of eventueel hun plaatsvervangers.
8. Op het ontbreken van de goedkeuring, bedoeld in de leden 4 en 5 kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
9. Aan de penningmeester wordt door het bestuur schriftelijk volmacht verleend tot het
innen van gelden en tot het beschikken over de bank- en girorekeningen van de
vereniging. Stukken, welke voor de vereniging verplichtingen scheppen, dan wel een
kwijting, een bedrag van vijfduizend euro te boven gaande, moeten steeds door de
penningmeester of diens plaatsvervanger zijn ondertekend naast de ondertekening van
de voorzitter of diens plaatsvervanger.

Artikel 15 – Jaarverslag – Rekening en verantwoording


Artikel 15 – Jaarverslag – Rekening en verantwoording
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te
bewaren.
8. a. Het bestuur heeft twee keer per jaar overleg met de commissarissen. Dit overleg
wordt uitgeschreven door het bestuur. Daarnaast doet elke commissaris verslag in de
vergadering als omschreven in artikel 16 lid 3.
b. Een commissaris kan ten allen tijde vragen een bestuursvergadering bij te wonen. Men
overlegt dit met de secretaris.
c. Een commissaris neemt de verplichting op zich de vergadering van het bestuur bij te
wonen indien hierom wordt gevraagd.

Artikel 16 - Algemene vergaderingen


Artikel 16 - Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze vergadering komen onder meer
aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie.
b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende
verenigingsjaar;
c. de benoeming van bestuursleden;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Buiten de in lid 2 genoemde vergadering worden omstreeks de maanden maart/april
en omstreeks de maanden oktober/november respectievelijk een voorjaars- en najaars
algemene vergadering gehouden en zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht. De in
lid 2 genoemde vergadering kan samenvallen met de voorjaarsvergadering.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden verplicht tot
het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een
advertentie in een veel gelezen dagblad, in een ter plaatse waar de vereniging is
gevestigd veel gelezen plaatselijk blad en door mededeling op het in het clubgebouw
aanwezige mededelingenbord.

Artikel 17 – Toegang en stemrecht


Artikel 17 – Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden genoemd in artikel 5.
Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 8, lid 6 hebben geschorste leden geen
toegang.
2. Over toelating van andere dan in de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
3. Ieder lid, geen jeugdlid zijnde, dat niet geschorst is heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen.

Artikel 18 – Voorzitterschap en notulen


Artikel 18 – Voorzitterschap en notulen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende
vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden
ondertekend.

 

Artikel 19 - Besluitvorming van de algemene vergadering


Artikel 19 - Besluitvorming van de algemene vergadering
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden
tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan
is het voorstel verworpen.
7. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Alle overige stemmingen geschieden
mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 20 – Bijeenroeping algemene vergaderingen


Artikel 20 – Bijeenroeping algemene vergaderingen
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 21.

Artikel 21 - Statutenwijziging


Artikel 21 - Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging
woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot
na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle
leden toegezonden.
3. Het besluit tot de statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig
zijn. Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig dan wordt binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen.
4. Voorstellen tot wijziging van het bepaalde in de artikelen 3 lid 2d, 4 leden 1 en 3, 7
leden 1 en 2, 8 lid 1 sub 2, 21 leden 4 en 6, en 22 lid 3 behoeven de voorafgaande
goedkeuring van het bestuur van de “K.Z.R.V.N.”.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
6. Aan de vereniging “K.Z.R.V.N.” dient een authentiek afschrift van de gewijzigde
statuten te worden toegezonden.

 

Artikel 22 - Ontbinding


Artikel 22 - Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene
vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel
van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders
beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
3. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging behoeft de voorafgaande goedkeuring
van het bestuur van de “K.Z.R.V.N.” ook de besluiten tot bestemming van een eventueel
batig saldo na vereffening zijn aan zijn goedkeuring onderworpen.

 

Artikel 23 - Huishoudelijk reglement


Artikel 23 - Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk(e) reglement(en) nadere regels geven
omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 24


Artikel 24
In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Delfzijl.
De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte
is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschijnende personen hebben ten slotte verklaard:
- van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te
stemmen;
- op de rechtsgevolgen daarvan voldoende te zijn gewezen;
- en mitsdien op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende
personen en mij, notaris, ondertekend.