Statuten

De statuten van de roeivereniging

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “Roeivereniging Neptunus” en heeft haar zetel in Delfzijl.
 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de roeisport.
 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepsroeisport.
 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 4. het verwerven en in stand houden van de benodigde accommodatie;
  het verwerven en in stand houden van een vloot;
 5. de oefening van de leden verzorgen;
 6. het deelnemen aan – en zo nodig zelf organiseren van roeiwedstrijden en roeitochten;
 7. het samenwerken met de te Delfzijl gevestigde vereniging: Koninklijke Zeil- en Roeivereniging “Neptunus”, hierna ook te noemen “K.Z.R.V.N.”;
 8. zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond; en
 9. alle andere wettige middelen.

LEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 3

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, jeugdleden en begunstigers.
 2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen die tevens lid zijn van de vereniging: “Koninklijke Zeil- en Roeivereniging – Neptunus”.
 3. Gewoon lid is degene die bij het begin van het boekjaar de leeftijd van
  achttien jaar heeft bereikt en als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, of degene die bij het begin van het boekjaar de
  leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en voorheen reeds jeugdlid was.
 4. Erelid is degene die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd op grond van zijn bijzondere verdienste voor de vereniging. Hij heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid.
 5. Jeugdlid is degene die de leeftijd van tien jaar heeft bereikt en bij het – begin van een boekjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en als jeugdlid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
 6. Begunstiger is degene die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten. De begunstiger steunt de vereniging met een financiële bijdrage waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 4

 1. Degene die als lid of jeugdlid wil worden toegelaten geeft zich daartoe
  schriftelijk op bij de secretaris. Een kandidaat-jeugdlid dien conform het bepaalde in artikel 3 lid 5 de leeftijd van tien jaren hebben bereikt.
  De opgave bevat tenminste de voornamen, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens welke voor de bepaling van de contributieverplichting van belang zijn. Voor minderjarigen dient van toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.
 2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat als lid of als jeugdlid wordt toegelaten.
 3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
 4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving een beroep
  doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene vergadering.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch
  vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 5

 1. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van
  de leden en jeugdleden zijn opgenomen.
 2. Van het ledenbestand, de daarop betrekking hebbende gegevens en
  de mutaties daarin doet het bestuur schriftelijk mededeling aan het
  bestuur van de vereniging “K.Z.R.V.N.”.

Artikel 6

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een door het bestuur
  vast te stellen periode, wanneer het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, of wanneer het lid door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
 2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lid
  maatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 3. De vereniging als zodanig en haar individuele leden zijn gehouden zich aan de statuten en reglementen van de “K.Z.R.V.N.” te onderwerpen en deze getrouwelijk na te leven.

Artikel 6a

 1. De leden en de jeugdleden van de vereniging zijn verplicht om:
 2. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om – indien vereist – aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen;
 3. in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hen van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden;
 4. de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en
 5. te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN HET JEUGDLIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap eindigt:
 1. door overlijden;
 2. door het lid of jeugdlid;
 3. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid of jeugdlid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt, alsook wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid of jeugdlid in strijd met de statuten, reglementen of de besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging “K.Z.R.V.N.”.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het (jeugd-)lidmaatschapschap door het (jeugd-)lid of
  door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een
  verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier
  weken.
  Echter kan het (jeugd-)lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het (jeugd-)lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het (jeugd-)lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het (jeugd-)lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een (jeugd)lid is niet bevoegd door opzegging van zijn (jeugd)lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
  Ontzetting uit het (jeugd-)lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 10. Van een besluit tot opzegging van het (jeugd-)lidmaatschap door de vereniging op grond dat dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het (jeugd)lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het (jeugd-)lidmaatschap, staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van de reden in kennis gesteld, waarbij hem tevens op de mogelijkheid van beroep wordt gewezen. Gedurende de beroepstermijn en hangende
  het beroep is het (jeugd-)lid geschorst.
 11. Wanneer het (jeugd-(lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
  eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8

 1. onverminderd het overigens bij wet of deze statuten bepaalde hebben
  de leden en de jeugdleden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of
  te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de
  voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
 2. De door de leden of jeugdleden verschuldigde contributies en overige
  bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering. Bij de vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd, echtparen, gezinsleden, woonplaats of andere omstandigheden. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap of jeugdlidmaatschap een door haar vast te stellen entreegeld verschuldigd is.

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
 5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 6. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond en
  nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in.
 7. De schorsing van een bestuurlid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag eindigt door verloop van die termijn.
 8. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
 9. Indien ten gevolge van tussentijdse vacatures het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 genoemde aantal personen is gedaald, blijft het bestuur desondanks volledig bevoegd. In de vervulling van de vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
  leden van het bestuur gezamenlijk, onder wie in elk geval zich de voorzitter, of de secretaris, of de penningmeester bevindt.
  Voor het beschikken over bank- en girosaldi, is de handtekening van
  de penningmeester voldoende.
 2. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 3. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 4. andere verplichtingen welke niet vallen binnen het kader van de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 11

 1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, doch is verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
 2. De voorzitter stelt de agenda vast, doch is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee
  bestuursleden.
 3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris na vaststelling worden ondertekend.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

 1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen twee maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. Deze kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
 2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van die tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering uit te brengen.
 3. Ieder lid en ieder jeugdlid heeft toegang tot de algemene vergadering, heeft het recht daar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 4. Ieder lid en ieder jeugdlid kan in de algemene vergadering één stem uitbrengen.

Artikel 13

 1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de punten:
  1. Verkiezing van de bestuursleden;
  2. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  3. Rekening en verantwoording door het bestuur van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, zulks onder overlegging van de benodigde bescheiden;
  4. De benoeming van een kascommissie.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven onderwerp op de agenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek wordt ontvangen binnen tien dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en die der vergadering niet meegerekend.
 3. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging tenminste dertig dagen voor de algemene vergadering worden ontvangen, wederom de dag van ontvangst en die der vergadering niet meegerekend.

Artikel 14

 1. De oproep geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en de jeugdleden volgens het register bedoeld in artikel 5.
 2. De termijn van oproepen bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van de oproep en die der vergadering niet meegerekend. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 12 lid 2 binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan op de wijze als bepaald in het eerste lid van dit artikel.
  Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het eerste lid van dit artikel is bepaald, kunnen zij de vergadering bijeenroepen middels een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.

Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Ontbreken zowel de voorzitter als diens plaatsvervanger, dan treedt een der bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 16

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene verkozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, Indien ook bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Bij éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met de voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

JAARVERSLAG,REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 17

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Elk jaar treedt één der commissieleden af en is dan niet herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 9 kan in de statuten van de vereniging geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel van statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigden vertegenwoordigd of tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Voorstellen tot wijziging van het bepaalde in de artikelen 2 lid 3e, 3 lid 2, 5 lid 2, 6 lid 3, 7 lid 1 sub e , 18 leden 4 en 6 en 19 leden 1,2 en 5 behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de “K.Z.R.V.N.”.
 5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de
  Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
 6. Aan de vereniging “K.Z.R.V.N.” en aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond dient eveneens een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten te worden toegezonden.

ONTBINDING

Artikel 19

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de vereniging”K.Z.R.V.N.”. Van het besluit tot ontbinding wordt terstond kennis gegeven aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond.
 2. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo aangewend voor een door de algemene vergadering met goedkeuring van het bestuur van de vereniging”K.Z.R.V.N.”aan te wijzen doel, hetwelk, zo mogelijk, het meest met het doel der vereniging overeenstemt.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten de woorden “in liquidatie”aan haar naam worden toegevoegd.
 5. Na afloop van de vereffening worden de boeken en bescheiden van de vereniging voor de duur van dertig jaar in bewaring gegeven bij de vereniging “K.Z.R.V.N.”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent de onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Artikel 21

 1. In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

KOM EENS LANGS IN ONS CLUBHUIS

Over de vereniging

Postadres:
Heerd 18
9932 CE DELFZIJL

Adres roeivereniging:
Vlotterspad 20
DELFZIJL

Roeitijden

Di. en do.: 09:30u. - 12:30u.
Do. avond: 19:00u. - 21:00u.
Za. en zo.: 10:00 uur - 12:00 uur

(c) Roeivereniging Neptunus - Realisatie: Lex Emmens